Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Izgradnja objekata

U Sektoru se vrše poslovi koji se odnose na:

  • izradu strategija, programa i projekata iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata; unapređenje aseizmičkog planiranja, projektovanja i građenja; utvrdjivanje lokacije i izradu urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodjenje drugih radova kojima se izazivaju promjene u prostoru; izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte, kao i izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za infrastrukturne objekte; izdavanje rješenja za nadgradnju stambenih zgrada, odnosno pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan; rješavanje po zahtjevima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovni prostor; izdavanje rješenja o organizovanju tehničkog pregleda objekata; izradu propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade; izdavanje rješenja za pomoćne objekte; izdaje odobrenje za postavljanje javnih česmi i fontana; utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za lokaciju za stalna parkirališta u skladu sa planskom dokumentacijom; određivanje lokacije za postavljanje spomenika, spomen - obilježja i skulptura; vođenje evidencije o izdatim uslovima za uredjenje prostora i o drugim podacima koji su od značaja za planiranje i uredjenje prostora; vođenje evidencije izdatih odobrenja za gradjenje; izradu Programa uredjenja prostora i Izvještaja o uredjenju prostora; izradu propisa iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata; pripremu informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Gradonačelnika; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada i za autentična tumačenja propisa u ovoj oblasti; donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; izdavanje izvoda iz lokalnog planskog  dokumenta; izdavanje uvjerenja iz planske dokumentacije; praćenje izrade i donošenja planskih dokumenata i njegovu inplementaciju u cilju zaštite dobara od javnog interesa kojima raspololaže Glavni grad; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Sektora i u skladu sa tim predlaganje mjera; praćenje primjene novih tehnologija i najboljih rješenja iz oblasti građevinarstva, posebno usmjerenih u pravcu EKO rješenja i energetske efikasnosti; sačinjavanje separata sa urbanističko-tehničkim uslovima neophodnim za izradu tehničke dokumentacije; formiranje baze podataka u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima; pripremanje i dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Sekretarijata; promovisanje djelatnosti Sektora, praćenje stanja uređivanja građevinskog zemljišta; saradnju sa organom lokalne uprave nadležnim za komunalne poslove na izradi Elaborata o postavljanju montažnih objekata privremenog karaktera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unaprjeđenja rada u ovoj djelatnosti; praćenje i unapređenje rada privrednih subjekata koji se bave djelatnošću uređenja prostora i izgradnje objekata; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; slobodni pristup informacijama iz djelokruga Sektora; učešće u medjunarodnoj saradnji u pogledu projekata i programa za oblast uredjenja prostora i izgradnju objekata; nadzor nad institucijama iz svog resora nad kojima upravni nadzor vrši Sekretarijat; čuvanje planske i tehničke dokumentacije i vođenje evidencije za potrebe integralnog informacionog sistema Sekretarijata; izradu informacija, izvještaja; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova sektora i drugi poslovi u skladu sa propisima iz nadležnosti sektora.