Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Međunarodna saradnja

Glavni grad, kao partner, uključen je u veći broj projekata u oblasti zaštite životne sredine:

 

1. Aktivnosti na proglašenju dijela planinskog masiva Komova zaštićenim prirodnim dobrom, realizuju se u okviru projekta Jačanje održivosti sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori – Komponenta II, koji je finansiran od strane GEF-a, dok je implementirajuća jedinica UNDP. Imajući u vidu geografsku pripadnost datog područja, aktivnosti se sprovode kroz zajedničko djelovanje Glavnog grada i opština Andrijevica i Kolašin.

Shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode, od strane Zavoda za zaštitu prirode, izrađena je stručna podloga za proglašenje ovog područja zaštićenim, odnosno Studija zaštite Komova. Kako nacrtom datog dokumenta nije odgovoreno na zakonom zahtjevani sadržaj, to je napravljen aneks ugovora sa nezavisnim konsultantom, koji je, u periodu novembar – decembar 2013. godine, izvršio potrebne izmjene i dopune navedenog Nacrta Studije.

Uporedo sa izradom konačne verzije Studije, urađen je Akt o proglašenju (čije se odredbe odnose samo na dio datog prostora koji pripada Glavnom gradu). U vremenu pripreme ovog dokumenta radilo se na organizovanju javne rasprave o datom aktu, u skladu sa Zakonom, kako bi se isti uputio u skupštinsku proceduru.

 

2. Glavni grad se uključio u aktivnosti usmjerene ka učešću u sprovođenju odredbi Konvencije o biodiverzitetu. U organizaciji Sekretarijata Konvencije o biodiverzitetu i asocijacije ICLEI – Lokalne samouprave za održivost, organizovana je konferencija sa ciljem uspostavljanja saradnje lokalnih samouprava Mediteranskog basena kao partnera u očuvanju biološke raznovrsnosti datog podnevlja. Kao rezultat opisane aktivnosti kreirana je i konstituisana međunarodna mreža pod nazivom MEDIVIERCITIES.

Kreiranje mreže obezbijedilo je preduslove za uključivanje gradova i lokalnih zajednica u sprovođenje Konvencije o biodiverzitetu, jačanje regionalne saradnje između nacionalnih i lokalnih vlasti u Mediteranskom basenu i definisanje konkretnih mjera i njihovo uvezivanje u sistemske politike koje se tiču ne samo zaštite biološke raznovrsnosti nego i drugih segmenata životne sredine (zemljište, klima, vazduh i dr.). Trenutno se radi na definisanju projektnih aktivnosti, sa akcentom na pripremu pojedinačnih predloga konkretnih akcija koje će se razmatrati sa ciljem odabira najatraktivnijih.

 

3. Njemačko društvo za međunarodnu saradnju - GIZ pokrenulo je projekat pod nazivom „Adaptacije na klimatske promjene na zapadnom Balkanu“, u okviru kojeg se realizuje komponenta adaptacije na klimatske promjene u gradovima. Projekat je finansiran od strane Njemačke vlade. Data komponenta Projekta odnosi se na integraciju mjera adaptacije u razvojne i upravljačke planove gradova, što uključuje očuvanje i poboljšanje životne sredine i kvaliteta života građana. Nakon urađene Studije izvodljivosti za adaptacije na klimatske promjene u urbanim oblastima u Zapadnom Balkanu, Podgorica, Beograd i Tirana izabrani su kao gradovi u kojima će se sprovesti dati Projekat.

Projektom je obuhvaćena finansijska i ekspertska podrška navedenim gradovima u pripremi i izradi procjene osjetljivosti na klimatske promjene, koja će prethoditi izradi Adaptacione strategije sa akcionim planom za svaki pojedinačni grad. Procjena osjetljivosti urbanih sistema na klimatske promjene, daje analize uticaja ekstremnih klimatskih prilika (visoke temperature, obilne padavine, poplave i dr.) na prirodne resurse i kvalitet života. Kao ekspertska konsultantska firma, od strane GIZ-a, odabarana je kompanija Infrastruktur und Umwelt iz Njemačke.

Očekivani rezultati odnose se na podizanje svijesti na temu klimatskih promjena zaposlenih u svim sektorima gradske uprave, kako bi se obezbijedilo uključivanje prepoznatih mjera i zaključaka u postojeće i buduće planove i programe. Iz tih razloga formirana je interdisciplinarna radna grupa za realizaciju Projekta odnosno izradu Studije procjene ranjivosti za Podgoricu. U prethodnom periodu od strane konsultatske kuće urađen je inicijalni izvještaj i održane su radionice sa članovima radne grupe, te pripremljeni i distribuirani potrebni radni materijali za prikupljanje podataka, na čemu se trenutno radi.

Vremenski okvir samog projekta odnosi se na period januar 2014. – mart 2015.

 

4. U junu 2014. potpisan Potpisan je Memorandum o saradnji između gradova Skoplja, Podgorice, Sarajeva, Zagreba i Frajburga odnosno nastavak realizacije projekta Mreža energetski efikasnih gradova u jugoistočnoj Evropi – III faza. Podsjetićemo, projekat je započeo još 2009. godine, finansiran je od strane Federalnog Ministarstva Njemačke, a implementaciona organizacija je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. U prethodnom periodu ostvareni su značajni rezultati tako što je Glavni grad pristupio Memorandumu gradonačelnika, konstituisana je i opremljena Kancelarija za energetski menadžment sa info centrom, urađen Akcioni plan za održivo korišćenje energije kao resursa, SEAP. Očekivani rezultati ove faze Projekta su jačanje kapaciteta, učvršćivanje komunikacije i saradnje u okviru Kluba gradova i izrada zahtjevanog Izvještaja prema Memorandumu gradonačelnika o implementaciji SEAP-a. Trajanje ove faze Projekta predviđeno je od februara 2014. do septembra 2015. godine.

 

5. Evropska komisija usvojila je još 2007. godine ambiciozne ciljeve za 2020. u oblasti energije i klimatskih promjena (redukcija emisije gasova staklene bašte za 20%, povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije za 20% i unaprjeđenje energetske efikasnosti za 20%). Glavni grad Podgorica uključio se u realizaciju projekta „Remida – Stvaranje pametnih energetskih veza i zajednica u mediteranskoj oblasti“, koji se sprovodi u okviru Programa MED – Evropska teritorijalna saradnja.