Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

O Sekretarijatu

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 VD Sekretar: Oliver Marković
                      dipl. ing. građ.

 Adresa:    Ul. Vuka Karadžića br.41
 Telefon:   020/ 625-637, 625-647
 Faks:       020/ 625-680
 E-mail:     sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

 
 Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • izradu propisa iz oblasti prostornog planiranja, građevinskog zemljišta i građevinarstva, propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade; obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata; sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Glavni grad; Program uređenja prostora Glavnog grada; vodi dokumentacionu osnovu o prostoru; čuva prostorno-plansku dokumentaciju i vodi evidenciju o zahtjevima i potrebama korisnika prostora i drugim podacima značajnim za planiranje i uređenje prostora; vodi evidenciju o izdatim uslovima za uređenje prostora, objektima koji su izvedeni suprotno planskoj dokumentaciji i drugim podacima u vezi sa tim;
 • izdaje, na zahtjev zainteresovanih lica, urbanističko-tehničke uslove; izdaje građevinsku dozvolu za nadgradnju stambene zgrade; rješava po zahtjevima za pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan, odnosno poslovni prostor; izdaje izvode iz planskih dokumenata;
 • izdaje urbanističko-tehničke uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu za infrastrukturne objekte (vodovod, kanalizacija, TT instalacije, elektro-energetski objekti, gradske saobraćajnice);
 • izdaje građevinske i upotrebne dozvole za objekte za koje je nadležan; izdaje rješenje o organizovanju tehničkog pregleda objekta;
 • izdaje urbanističko-tehničke uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu za izgradnju objekata na prostorima na kojima nije predviđeno donošenje detaljnih urbanističkih planova;
 • sarađuje sa organom lokalne uprave nadležnim za komunalne poslove na izradi Elaborata o postavljanju montaznih objekata privremenog karaktera; izdaje odobrenje o izgradnji pomoćnih objekata; izdaje odobrenja za postavljanje javnih česama i fontana; utvrđuje uslove i izdaje odobrenje za lokaciju za stalna parkiralista u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom; određuje lokaciju za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i skulptura;
 • formira i vodi informacioni sistem o prostoru; priprema izvještaj o stanju uređenja prostora, informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Gradonačelnika; priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada i za autentična tumačenja propisa u ovoj oblasti;
 • pripremu izvještaja o stanju životne sredine; izradu programa monitoringa segmenata životne sredine i njegovog sprovođenja; izradu i praćenje implementacije Iokalnog programa zaštite životne sredine; izrađuje plan za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine; uspostavlja i vodi katastar zagađivaca; vrši poslove zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha; sprovodi postupak proglašavanja zašticenih prirodnih dobara; izrađuje izvještaj o stanju prirode; daje saglasnost na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Glavni grad; sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenje i dozvole izdaju drugi organi Glavnog grada; sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti; izrađuje kartu buke; obezbjeđuje vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine, vrši i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa posebnim propisima;
 • vrši upravni nadzor nad radom Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice u pogledu obavljanja poslova uređivanja, unapređivanja, zaštite i korišćenja građevinskog zemljišta;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz svoje nadležnosti;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Glavnog grada u ovim oblastima.