Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Planiranje i uređenje prostora

U Sektoru se vrše poslovi koji se odnose na:

  • izradu politika, strategija i programa iz oblasti prostornog planiranja Glavnog grada; obavljanje svih stručno-analitičkih i organizacionih poslova u vezi sa izradom i donošenjem lokalnih planskih dokumenata;  praćenje, obradu i analiziranje podataka i elemenata koji su neophodni za pripremu i donošenje planske dokumentacije; praćenje inplementacije planskih dokumenata u cilju zaštite dobara od javnog interesa sa kojima raspolaže Glavni grad; pripremu Odluke o izradi planskog dokumenta; pripremu Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu; pripremu programskog zadatka; pripremu dokumentacije potrebne za izradu Programskog zadatka; praćenje izrade i donošenja planskog dokumenta u  skladu sa zakonom, kao i druge poslove u vezi sa izradom i donošenjem planskog dokumenta; učestvanje u izradi Programa uredjenja prostora i Izvještaja o uredjenju prostora; vođenje dokumentacione osnove o prostoru; vrši vodjenje evidencije prostorno-planske dokumentacije od interesa za Glavni grad;   primjenu i praćenje realizacije svih lokalnih planskih dokumenata i predlaganje mjera i aktivnosti za unapredjivanje stanja iz ove oblasti; pripremanje programa rada Skupštine u dijelu koji se odnosi na prostorno planiranje; izradu propisa iz oblasti prostornog planiranja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja;  praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti planiranja i u skladu sa tim predlaganje mjera; praćenje primjene novih tehnologija i najboljih rješenja iz oblasti planiranja; pripremanje i dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Sekretarijata; promovisanje djelatnosti Sektora; prikupljanje i analizu podataka od značaja za prostor; praćenje stanja uređivanja građevinskog zemljišta; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unaprjeđenja rada u ovoj djelatnosti; promociono djelovanje u cilju ostvarivanja planskih i drugih dokumenata; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; slobodni pristup informacijama iz djelokruga Sektora; učešće u medjunarodnoj saradnji u pogledu projekata i programa za oblast planiranja; nadzor nad institucijama iz svog resora nad kojima upravni nadzor vrši Sekretarijat; čuvanje planske i tehničke dokumentacije i vođenje evidencije za potrebe integralnog informacionog sistema Sekretarijata; izradu informacija, izvještaja; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova Sektora i druge poslove u skladu sa propisima iz nadležnosti Sektora; .