Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Zaštita životne sredine

U Sektoru se vrše poslovi koji se odnose na:

  • sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unaprjeđenja životne sredine Glavnog grada; donošenje programa održivog razvoja Glavnog grada; izradu strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine; vođenje dokumentacione osnove o prostoru; predlaganje i izbor sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova i programa u oblasti zaštite životne sredine i razvoja; analiziranje, sagledavanje i davanje ocjene stanja zaštite životne sredine i uređenja prostora shodno principima održivog razvoja; učestvovanje u izradi Izvještaja o uređenju prostora; izradu Izvještaja o stanju životne sredine Glavnog grada; učestvovanje u izradi i donošenju Programa uređenja prostora; izradu Programa monitoringa segmenata životne sredine Glavnog grada i organizovanje njegovog sprovođenja; izradu i praćenje inplementacije Lokalnog plana zaštite životne sredine; izradu i koordinaciju sprovođenja Detaljnog godišnjeg plana realizacije aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine; izradu i inplementaciju programa edukacije u ovoj oblasti; izradu Plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine; prikupljanje podataka o potencijalnim zagađivačima na području Glavnog grada i uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; upravne poslove zaštite i poboljšanja i sprovođenje mjera očuvanja kvaliteta vazduha; prikupljanje podatka o izvršenim mjerenjima kvaliteta vazduha u okolini stacionarnih izvora i vođenje registra izvora zagađivanja vazduha; učestvovanje u donošenju dugoročnih i kratkoročnih planova kvaliteta vazduha; sprovođenje postupaka proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Glavnog grada, određivanje upravljača zaštićenim dobrom, praćenje rada upravljača i donošenje i sprovođenje akata vezano za zaštićena prirodna dobra; izradu Izvještaja o stanju prirode; davanje saglasnosti na Izvještaj o  strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donose drugi organi Glavnog grada; sprovođenje postupaka odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Glavnog grada; sprovođenje postupka određivanja obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja; odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja; sprovođenje postupaka izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra; određivanje akustičnih zona za prostor Glavnog grada, izradu akcionog plana i strateške karte buke; koordiniranje saradnje sa drugim organima i institucijama Glavnog grada naročito u uspostavljanju integrisanog pristupa zaštiti životne sredine na principima održivog razvoja; prećenje izrade i donošnja planskih dokumenata i njihovu inplementaciju u cilju zaštite dobara od opšteg interesa kojima raspolaže Glavni grad; uspostavljanje i vođenje jedinstvenog informacionog sistema o prostoru i životnoj sredini Glavnog grada; izradu i održavanju WEB stranice Sekretarijata; održavanje softvera i baza podataka iz nadležnosti Sektora; uspostavljanje i vođenje jedinstvenog informacionog sistema potrošnje energije u objektima koji su u vlasništvu Glavnog grada; prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energenata u zgradama koje su u vlasništvu Glavnog grada; izradu programa i planova u oblasti održivog upravljanja energijom na nivou Glavnog grada; obezbjeđuje usklađenost programa i planova u oblasti održivog upravljanja energijom sa relevantnim državnim planovima; izradu izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja održivog upravljanja energijom; upravljanje energijom u zgradama u vlasništvu Glavnog grada; informisanje građana o mogućnostima poboljšanja održivog upravljanja energijom, značaju i efektima primjene mjera održivog upravljanja energijom; utvrđivanje podsticajnih mjera za poboljšanje održivog upravljanja energijom na području Glavnog grada; upoznavanje i obuku zaposlenih u Glavnom gradu sa mjerama održivog upravljanja energijom kao i njihovu primjenu; uvođenje kriterijuma održivog upravljanja energijom u odnosu na nabavku; sprovođenje aktivnosti saradnje u oblasti održivog upravljanja energijom kroz iniciranje i definisanje programa i projekata za obezbjeđivanje međunarodne pomoći; promovisanje djelatnosti Sektora; sprovođenje aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti zaštite životne sredine kroz iniciranje i definisanje programa i projekata za obezbjeđivanje međunarodne pomoći (IPA i drugi fondovi) i monitoring realizacije odobrenih programa i projekata; inplementaciju međunarodnih konvencija po pitanjima nadležnosti Sektora; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva povodom pitanja iz djelokruga Sektora; obezbjeđivanje slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sektora; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Sektora; obezbjeđivanje vršenja dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na teritoriji Glavnog grada; i druge poslove u skladu sa propisima iz nadležnosti Sektora.